Smågruppsverksamhet i åldersenliga grupper

En kvalitativ vardag förverkligas i alla Ankdammens daghem. Tack vare att våra daghem är små, är det enkelt att förverkliga smågruppsverksamhet i åldersenliga grupper. Målet med detta är att stärka barnens självförtroende genom att möjliggöra erfarenheter av att lyckas, men även att stödja barnen att bli självständiga och balanserade.

Ankdammen erbjuder dagvård och småbarnspedagogik för barn i ålder 1-6 år, det vill säga från Minin till Mästare. I Mini-Ankorna är barn under 3 år, och deras behov i fokus. I Mästare-Ankorna är det förskolefärdigheter som tränas för att förbereda barnen inför skolstarten. Tack vare detta erbjuder vi Ankdammens familjer stadens bästa småbarnspedagogik.

Mini-Ankorna

Mini-Ankornas verksamhet är planerad för barn under 3 år. I Mini-Ankorna är den stressfria vardagen väldigt viktig, och verksamheten består mest av grundvård, lek, rörelse och utevistelse.

I Mini-Ankorna satsar vi på att bygga upp en trygg och lugn vardag, där det alltid finns en ledig famn då det behövs. Tack vare att våra daghem är små, känner personalen alla barn och familjer. Personalen arbetar på ett empatiskt och respektfullt sätt, och ser till att varje barn blir sett och hört dagligen. I Mini-Anka grupperna är det max 12 barn och 3 vuxna.

Fostringsgemenskapen som personalen och familjerna skapar är en viktig del av samarbetet. I Ankdammen arbetar motiverade och professionella småbarnspedagoger.

I Ankdammens Mini-Ankor tryggar vi en lugn uppväxt för barn under 3 år!

Maxi-Ankorna

Maxi-Ankornas verksamhet är planerad för barn i åldern 3-5 år. I en stimulerande inlärningsmiljö, lär sig barnen de olika delområden inom småbarnspedagogiken, bland annat genom åldersenlig lek, fysisk aktivitet, musik, finmotoriska uttrycksformer, språklig utveckling samt känslomässiga- och sociala övningar.

Barnen är allt mera delaktiga i planerande av vardagen och barnens självständighet stärks. Barnen övar att gå på wc i stället för potta, de blir mera självständiga i att klä på och av sig, och i matsituationerna får barnen även mera ansvar i att till exempel städa undan sina egna saker.

I slutet av dagen då föräldrarna får höra om hur dagen har gått, uppmuntrar och stödjer personalen även barnen att själv berätta. Utöver den vardagliga information, får föräldrarna även veta hur barnets utveckling och inlärning framskrider. I en del av våra daghem finns det även femårsverksamhet i Maxi gruppen.

Viskari-Ankat

Ankkalammessa Viskari-vuoden tarkoituksena on oppia valmiuksia esiopetusvuotta varten. Viskareilla tarkoitetaan kulloisenkin toimintakauden 5-vuotiaita lapsia. He voivat toimia omana ryhmänään tai olla osa suurempaa ryhmää, riippuen kulloinkin toimintavuoden lasten ikäjakaumasta.

Viskari vuoden toiminta koostuu Ankkalammessa järjestettävästä laadukkaasta arjenpedagogiikasta ja viikko-ohjelmasta sekä kerran viikossa pidettävästä noin tunnin mittaisesta erillisestä tuokiosta. Viskarituokiot pitävät sisällään erilaisia pedagogisesti suunniteltuja tehtäviä ja toimintaa sekä leikkiä ja leikin kautta oppimista.

Viskarisuunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Ankkalammen toimintasuunnitelmaan. Viskari vuoden tavoitteena on valmistaa lasta elinikäisen oppimisen polulle, vahvistaa ja tukea itsetuntoa ja mielenkiinnon kohteita, sekä auttaa lasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Näiden toteutuminen toiminnassa voidaan varmistaa ottamalla lapsi mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Mästare-Ankor

Året innan skolstarten är viktigt, och därför vill vi ge barnen en trygg och säker grund för skolstarten. Efter Mästare-Anka året är det ett självsäkert barn som litar på sina egna färdigheter som går vidare till skolan.

I våra små grupper beaktas varje barn individuellt. I grupperna övar vi på sociala färdigheter och vi stödjer barnens självkänsla. Mästare-Ankornas verksamhet är baserad på Helsingfors stads plan för förskoleundervisning samt de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogiken.

Det mest centrala är en bra och fungerande vardag och inlärningsmiljö. Inlärningsmiljön ska uppmunta barnen till att prova och lära sig nya saker. Lärarens stöd och uppmuntran är oerhört viktigt. I förskolan läggs grunden till livslångt lärande.

I Ankdammens funktionellt tvåspråkiga miljö, har ditt barn möjligheten att lära sig sitt första främmande språk. Mästare-Ankornas verksamhet är planerad för barn i förskoleåldern, och undervisningen i grupperna utgår ifrån läraoplanen. Efter Mästare-Anka året är barnen redo att börja skolan

Tule tutustumaan Ankkalampeen