fbpx
  • Svenska
    • Finska
    • Engelska

Smågruppsverksamhet i åldersenliga grupper

En kvalitativ vardag förverkligas i alla Ankdammens daghem. Tack vare att våra daghem är små, är det enkelt att förverkliga smågruppsverksamhet i åldersenliga grupper. Målet med detta är att stärka barnens självförtroende genom att möjliggöra erfarenheter av att lyckas, men även att stödja barnen att bli självständiga och balanserade.

Ankdammen erbjuder dagvård och småbarnspedagogik för barn i ålder 1-6 år, det vill säga från Minin till Mästare. I Mini-Ankorna är barn under 3 år, och deras behov i fokus. I Mästare-Ankorna är det förskolefärdigheter som tränas för att förbereda barnen inför skolstarten. Tack vare detta erbjuder vi Ankdammens familjer stadens bästa småbarnspedagogik.

Mini-Ankorna

Mini-Ankornas verksamhet är planerad för barn under 3 år. I Mini-Ankorna är den stressfria vardagen väldigt viktig, och verksamheten består mest av grundvård, lek, rörelse och utevistelse.

I Mini-Ankorna satsar vi på att bygga upp en trygg och lugn vardag, där det alltid finns en ledig famn då det behövs. Tack vare att våra daghem är små, känner personalen alla barn och familjer. Personalen arbetar på ett empatiskt och respektfullt sätt, och ser till att varje barn blir sett och hört dagligen. I Mini-Anka grupperna är det max 12 barn och 3 vuxna.

Fostringsgemenskapen som personalen och familjerna skapar är en viktig del av samarbetet. I Ankdammen arbetar motiverade och professionella småbarnspedagoger.

I Ankdammens Mini-Ankor tryggar vi en lugn uppväxt för barn under 3 år!

Maxi-Ankorna

Maxi-Ankornas verksamhet är planerad för barn i åldern 3-5 år. I en stimulerande inlärningsmiljö, lär sig barnen de olika delområden inom småbarnspedagogiken, bland annat genom åldersenlig lek, fysisk aktivitet, musik, finmotoriska uttrycksformer, språklig utveckling samt känslomässiga- och sociala övningar.

Barnen är allt mera delaktiga i planerande av vardagen och barnens självständighet stärks. Barnen övar att gå på wc i stället för potta, de blir mera självständiga i att klä på och av sig, och i matsituationerna får barnen även mera ansvar i att till exempel städa undan sina egna saker.

I slutet av dagen då föräldrarna får höra om hur dagen har gått, uppmuntrar och stödjer personalen även barnen att själv berätta. Utöver den vardagliga information, får föräldrarna även veta hur barnets utveckling och inlärning framskrider. I en del av våra daghem finns det även femårsverksamhet i Maxi gruppen.

Femårsverksamhet 

Femårsverksamheten i Ankdammen har som mål att förbereda barnen inför förskoleåret. I Ankdammen kallar vi 5-åringarna för Viskarit/Viskare. Beroende på gruppstorlekarna, är femåringarna i en egen grupp eller en del av en större grupp. Femårsverksamheten består av Ankammens kvalitativa pedagogik och veckoschema, som även innefattar ungefär en timmes ”femårslektion” varje vecka. Detta kan vara olika former av pedagogiska uppgifter och övningar. Utöver detta lär sig barnen även via lek. Planen för femårsverksamheten är baserad på Helsingfors stads plan för grunderna för småbarnspedagogik samt Ankdammens verksamhetsplan. Målet med femårsverksamheten är att stödja barnens inlärningsutveckling, stärka och stödja självförtroende och intressen, samt hjälpa barnen att finna de egna styrkorna. Genom att ta med barnen i planering, genomförande och utvärdering, kan vi försäkra oss om att målen uppnås.

Mästare-Ankor

Året innan skolstarten är viktigt, och därför vill vi ge barnen en trygg och säker grund för skolstarten. Efter Mästare-Anka året är det ett självsäkert barn som litar på sina egna färdigheter som går vidare till skolan.

I våra små grupper beaktas varje barn individuellt. I grupperna övar vi på sociala färdigheter och vi stödjer barnens självkänsla. Mästare-Ankornas verksamhet är baserad på Helsingfors stads plan för förskoleundervisning samt de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogiken.

Det mest centrala är en bra och fungerande vardag och inlärningsmiljö. Inlärningsmiljön ska uppmunta barnen till att prova och lära sig nya saker. Lärarens stöd och uppmuntran är oerhört viktigt. I förskolan läggs grunden till livslångt lärande.

I Ankdammens funktionellt tvåspråkiga miljö, har ditt barn möjligheten att lära sig sitt första främmande språk. Mästare-Ankornas verksamhet är planerad för barn i förskoleåldern, och undervisningen i grupperna utgår ifrån läraoplanen. Efter Mästare-Anka året är barnen redo att börja skolan

Ankkalampi

Tule tutustumaan Ankkalampeen