ANKKALAMPI - ANKDAMMEN - DUCKIES

- den bästa småbarnspedagogiken i staden

I Ankdammens daghem säkerställer vi att barnen har en kvalitativ vardag genom attfölja dessa kundlöften:

  • småbarnspedagogik i en tvåspråkig, säker och hemtrevlig miljö för små grupper
  •  i högkvalitativa och säkra lokaler som är avsedda för verksamheten
  •  motiverad och engagerad personal

Våra löften är baserade på våra värderingar och förespråkar ett samarbete med föräldrarna, som erbjuder varma daghemserfarenheter för hela familjen.

SMÅBARNSPEDAGOGIK

I Ankdammen förverkligas småbarnspedagogiken genom lek och rörelse, samt genom mångsidig pedagogisk verksamhet inom kultur och konst. Verksamheten möjliggör positiva inlärningserfarenheter för barnen. Vi vill ge varje barn en trygg inlärningsmiljö, där inlärning sker genom att leka, röra på sig och upptäcka samt med en glädje att lära sig. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån barnens ålder och utvecklingsbehov. Varje barn blir individuellt bemött i en trygg och stimulerande omgivning, samtidigt som nya färdigheter övas. I Andammen har vi som mål att stöda barnens uppväxt och utveckling genom att erbjuda en mångsidig och trygg uppväxt- och inlärningsmiljö.

Småbarnspedagogiken i Ankdammen baserar sig på lagen om småbarnspedagogik, de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogiken samt olika städers plan för småbarnspedagogiken (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Åbo). Utöver detta har Ankdammen även en egen verksamhetsplan. Personalen i daghemsenheterna är även med och planerar enhetens egen årsplan.

Ankdammens daghemsutrymmen är av hög kvalitet och fyller de kvalitativa kraven. De är även hemtrevliga, estetiskt vackra samt befrämjar barnens inlärning. Då daghemsenheterna är små, möjliggör det att personalen kan uppmärksamma varje barn, stöda, ta i famn, trösta samt stöda både utveckling och uppväxt. Målet är att erbjuda varje barn en kvalitativ vardag, som det är tryggt att utvecklas och lära sig i. Daghemmens verksamhet grundar sig på Ankdammens värderingar och kundlöften, som är att vi tryggar en kvalitativ småbarnspedagogik med en professionell och motiverad personal, i små, hemtrevliga och funktionellt tvåspråkiga enheter. 

KVALITET

I Ankdammens daghem satsar vi på innehållet i småbarnspedagogiken och servicen. Under daghemsdagen blir varje barn uppmärksammat, både i grupp och individuellt och nya färdigheter kan övas på i en trygg omgivning.

Vi utvecklar och utbildar oss ständigt för att kunna uppfylla förväntningarna på vår verksamhet. Vi uppskattar konstruktiv kritik och utvecklingsförslag. För oss är det ytterst viktigt att delaktiggöra barnen och familjerna, för småbarnspedagogiken sker genom ett tätt samarbete med familjerna.

Vi uppskattar samarbetet med övervakande myndigheter, för både kvaliteten på småbarnspedagogiken och verksamhetens säkerhet är en nödvändig förutsättning för vår verksamhet.

För ett privat daghem är nöjda kunder en grundförutsättning. För att verksamheten ska överleva måste servicen vara kvalitativ. 

ÅLDERSENLIG SMÅGRUPPSVERKSAMHET

I alla Ankdammens daghem förverkligar vi vår tanke om att barnen ska ha en kvalitativ vardag. Eftersom våra daghem är små, är även barngrupperna det, vilket betyder att det är möjligt att ha åldersenlig smågruppsverksamhet. Målet med smågruppsverksamheten är att ge barnen positiva erfarenheter av inlärning och känslan av att lyckas. På detta sätt utvecklas balanserade, företagsamma och självsäkra barn.

Ankdammen erbjuder dagvård och småbarnspedagogik för barn i åldern 1-6 år, det vill säga för Minin till Mästare. I Mini-Ankorna är det barn under 3 år och deras behov som står i centrum. I Mästare-Ankorna tränar man på förskolefärdigheter för att förbereda barnen inför skolstarten.

Tack vare detta erbjuder vi Ankdammens familjer stadens bästa småbarnspedagogik!

VÅR HISTORIA

Ankdammens historia började på Brändö, då två föredetta Hanken studeranden, blev goda vänner när deras barn var i samma ålder och de tillbringade dagarna tillsammans vid sandlådskanten.

Under de åren vi var hemma med barnen, märkte vi att det var många föräldrar som beklagade sig över dagvårdssituationen; problem att få dagvårdsplats, stora grupper, mögel i daghem och långa avstånd. Vi märkte även att den funktionella tvåspråkighet som barnen lärt sig under tre år tack vare parktant Marianne, försvann då barnen började i klubb och på halvdagsvård. Åren gick, vi fick flera barn, och det blev dags för barnen att börja på daghem.

Tanken om hurudant daghem vi ville ha, var klar från första början. Det räckte dock ett par år att planera. ”Bra planerat, är hälften gjort”, lyder det finska ordspråket, och det verkar passa bra in på Ankdammens historia. I januari 2010 öppnade vi det första daghemmet, och i dag har vi över 20 daghem som är belägna i flera olika städer. Trots att ansvaret nu ligger på en av oss, är Ankdammens plan ännu den samma; vi vill erbjuda stadens bästa småbarnspedagogik!

Oy Ankkalampi – Ankdammen Ab är fortfarande en liten, hemtrevlig och privat daghemskedja.

Heidi-Anka
Daghemsentreprenör