fbpx
  • Suomi
    • ruotsi
    • englanti

Ikäryhmätasoinen
pienryhmätoiminta

Toteutamme Ankkalammen kaikissa päiväkodeissa ajatustamme lapsen laadukkaasta arjesta. Pienet päiväkotimme takaavat sen, että lapsiryhmämme ovat pieniä kooltaan ja arjessa voidaan toteuttaa ikäryhmätasoista pienryhmätoimintaa. Ikäryhmätasoisen toiminnan tavoitteena on kasvattaa tasapainoisia ja omatoimisia lapsia, jotka onnistumiskokemusten myötä saavat terveellä tavalla vahvan itsetunnon.


Ankkalampi tarjoaa päivähoitoa ja varhaiskasvatusta 1 – 6 -vuotiaille eli Mineistä Mestareihin. Mini-Ankoissa huomioidaan erityisesti alle kolmivuotiaat lapset ja heidän tarpeensa. Mestari-Ankoissa saadaan taas Mestariopit esiopetusikävuonna koulua varten! Tästä syystä tarjoamme Ankkalammen perheille kaupungin parasta varhaiskasvatusta!

 

Mini-Ankat
- taaperovaiheen päiväkotiryhmä

Mini-Ankkojen toiminta on suunnattu alle 3-vuotiaille lapsille. Mini-Ankka toiminnassa tärkeintä on kiireetön tunnelma omassa hoitoryhmässä. Alle 3-vuotiaan päiväkotipäivä Ankkalammessa sisältää lapsen perushoitoa, paljon leikkiä sekä omaehtoista liikuntaa sisällä ja ulkona. 

Mini-Ankka toiminta on tarkoitettu Ankkalammen alle 3-vuotiaille lapsille. Mini-Ankka toiminnan ytimessä ovat hoiva, kiireetön tunnelma ja oma pienryhmä ikäryhmätasoisessa toimintaympäristössä. Pienessä päiväkodissa henkilökunta tuntee lapset ja perheet. Mini-Ankoissa lapsille tarjotaan syliä ja läheisyyttä sekä korostetaan turvallisuuden tunteen syntymistä. Jokainen lapsi tulee kuulluksi ja kohdatuksi päivittäin lasta arvostavan ja empaattisen varhaiskasvattajan toimesta. 

Kasvatuskumppanuudella on erityisen tärkeä merkitys perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ankkalammessa työskentelee motivoitunut ja osaava varhaiskasvatushenkilöstö. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapsia on enintään 12 ja varhaiskasvattajia on tällöin 3. 

Ankkalammen Mini-Ankka ryhmissä turvataan alle 3-vuotiaiden kasvurauha!

Maxi-Ankat

Maxi-Ankkojen toiminta on suunnattu 3-5-vuotiaille lapsille. Maxi-Ankoissa korostuu ikäryhmätasoinen leikkitoiminta virikkeellisessä oppimisympäristössä. Ikätasoisissa pienryhmissä käsittelemme eri varhaiskasvatuksen osa-alueita kuten liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja, tunnetaitoja sekä kielenkehitystä. 

Lapsia osallistetaan arjessa ja omatoimisuuden vahvistaminen korostuu entisestään. Potat vaihtuvat vessanpöntöllä käymiseksi, vaatteiden itsenäinen pukemis- ja riisumistaito vahvistuvat sekä ruokailutilanteissa lapset pääsevät toimimaan omatoimisemmin aikuisen tukemana.

Päivittäiset kuulumiset kerrotaan jatkossa aikuisen toimesta myös osallistaen itse lasta. Aikuiset keskittyvät hakutilanteissa kertomaan kuulumisia arjen lisäksi lapsen oppimiseen ja kehitykseen pohjautuen. Maxi-Ankoissa on talokohtaisesti myös ryhmissä Viskari-Ankkoja.

Viskari-Ankat

Ankkalammessa Viskari-vuoden tarkoituksena on oppia valmiuksia esiopetusvuotta varten. Viskareilla tarkoitetaan kulloisenkin toimintakauden 5-vuotiaita lapsia. He voivat toimia omana ryhmänään tai olla osa suurempaa ryhmää, riippuen kulloinkin toimintavuoden lasten ikäjakaumasta. Viskari vuoden toiminta koostuu Ankkalammessa järjestettävästä laadukkaasta arjenpedagogiikasta ja viikko-ohjelmasta sekä kerran viikossa pidettävästä noin tunnin mittaisesta erillisestä tuokiosta. Viskarituokiot pitävät sisällään erilaisia pedagogisesti suunniteltuja tehtäviä ja toimintaa sekä leikkiä ja leikin kautta oppimista. Viskarisuunnitelma pohjautuu Helsingin kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Ankkalammen toimintasuunnitelmaan. Viskari vuoden tavoitteena on valmistaa lasta elinikäisen oppimisen polulle, vahvistaa ja tukea itsetuntoa ja mielenkiinnon kohteita, sekä auttaa lasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Näiden toteutuminen toiminnassa voidaan varmistaa ottamalla lapsi mukaan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Mestari-Ankat
– koulupolulle Mestariopein

Vuosi ennen kouluun lähtöä on tärkeä lapsellesi ja siksi Mestari-Ankoissa tahdomme luoda turvallisen ja luottavaisen pohjan koulutielle! Mestari-Ankka vuoden jälkeen kouluun lähtee itseensä ja omiin taitoihinsa luottava lapsi, joka on hieno juuri sellaisena kuin on!

Ankkalammessa lapset huomioidaan yksilöllisesti pienessä ryhmässä, jossa opettelemme sosiaalisia taitoja sekä tuemme lapsen kehittyvää itsetuntoa. Mestari-Ankkojen toiminta pohjautuu Helsingin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Keskeistä toiminnassa on hyvä ja toimiva arki sekä oppimisympäristö, joka innostaa lasta oppimaan ja kokeilemaan uusia asioita, ja jossa varhaiskasvatuksenopettajan tuki & kannustus ovat tärkeässä asemassa. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle!

Mestari-Ankka vuonna lapsellasi on mahdollisuus tutustua ensimmäiseen vieraaseen kieleen jo esiopetusikäisenä Ankkalammen toiminnallisessa kaksikielisesä ympäristössä! Mestari-Ankkojen toiminta on suunnattu esikouluikäisille lapsille, ja lapset saavat opetussuunnitelman mukaista esiopetusta Mestari-Ankka ryhmissämme. Mestari-vuoden jälkeen lapset ovat valmiita koulutielle. 

Ankkalampi

Tule tutustumaan Ankkalampeen